Identifikačné údaje:


Názov projektu: KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta
Číslo projektu: ACC03050
Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky
Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom
Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy
Programový slogan: Program SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy – oficiálny slogan: „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“
Všeobecný slogan: „Granty EHP a Nórska – Aj fondy môžu byť jednoduché“ – „Grants can be simle“ Slogan zdôrazňujúci bilaterálnu dimenziu spolupráce s donorskými štátmi: „Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“ – „Cooperation with common values“
Začiatok realizácie projektu: jún 2014
Termín ukončenia projektu: február 2015
Komponent / opatrenie: Modré školy
Prijímateľ: Základná škola Budkovce 355
Financovanie projektu: Projektový grant je vo výške 37 607 eur.
Cieľové skupiny: deti, študenti, mimovládne organizácie


Kontaktné údaje prijímateľa:


Názov: Základná škola Budkovce 355
Sídlo: Budkovce 355, 07215 Budkovce
Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 35542225
Štatutárny orgán: PaedDr. Viera Vajsová, riaditeľka školy
e-mail: riaditel@zsbudkovce.edu.sk
t.č: 056/6493126; +421 911 951887

DOMOV | PROJEKT | AKTIVITY | AKTUALITY | ENG WEB | FOTO
© 2014